JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”.

Kategorija: Informācija
Publicēts Pirmdiena, 04 Jūnijs 2018
Autors San-Tex

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”.

Pēc publiskā iepirkuma rezultātu apkopošanas, š.g. 26.aprīlī tika noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA „BaltLineGlobe” par būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvdarbu laikā. Būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas sastāda EUR 26 610.32 t.sk.  PVN.

Vienlaicīgi tika veikts atklātais konkurss par “’Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecību. Tiesības veikt šos būvdarbus ieguva SIA “ĢL Konsultants”. Pamatsumma sastāda 993 256.63 EUR, PVN 208 583.89 EUR.

Kā jau minējām ,būvniecības kopējie izdevumi ir  993256.63EUR (bez PVN), no kuriem  kopējie attiecināmie izdevumi sastāda  576323.14 EUR (bez PVN).

Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas izbūvi t.sk. triju sūkņu staciju izbūvi Celtnieku, Kooperatoru un Miera ielās. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

 Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

Autoruzraudzību veiks tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Wesemann”.

No būvnieka un būvuzrauga puses uz šo brīdi notiek nepieciešamo dokumentu sagatavošana un iesniegšana Balvu novada pašvaldības būvvaldē. Būvdarbus paredzēts uzsākt jūnija sākumā.

Tā kā Balvos pašlaik notiek stadiona rekonstrukcija, tad ūdenssaimniecības projekta būvdarbi vispirms tiks uzsākti Bērzu ielā, lai neaizkavētu stadiona būvdarbus. Šogad paredzēts būvdarbus veikt Bērzu, Celtnieku, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās. Nākošajā gadā darbi turpināsies Dārza, Kooperatoru un Miera ielās. Paralēli notiks kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Celtnieku, Kooperatoru un Miera ielās.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības aģentūras ''SAN-TEX''

direktors U.Sprudzāns

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties līdzfinansējumam māju pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai

Kategorija: Informācija
Publicēts Piektdiena, 18 Maijs 2018
Autors San-Tex

No 2018.gada 21.maija līdz 29.jūnijam Balvu novada dzīvojamo māju īpašnieki aicināti iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, lai pieslēgtu savas mājas centralizētajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai.

Balvu novada dome 2018.gada 8.martā pieņēma saistošos noteikumus Nr.10/2018 “Par Balvu novada” pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka, ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, lai veicinātu privātā sektora māju pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2018.gada 13.aprīlī.

Pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu novada teritorijā esošam īpašumam.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma izbūvei nepieciešamo materiālu apmaksai, bet ne vairāk kā EUR 400 viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura nekustamais īpašums pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas dienā atbilst šādiem nosacījumiem:

1.pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu vienlaicīgi ūdensvadam un kanalizācijai;

2.pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai kanalizācijai;

3.pretendentam jau ir noslēgts līgums par kanalizācijas izmantošanu vai ir izbūvētas lokālās attīrīšanas iekārtas, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai ūdensvadam.

 

Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

1.lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

2.esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā);

3.jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

4.jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

 

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam līdz 2018.gada 29.jūnijam Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2.stāvā 23.kab.) vai pagasta pārvaldēs jāiesniedz:

1.pieteikums

2.saistošo noteikumu 10.punktā norādīto kategoriju apliecinoši dokumenti, ja tie nav pieejami pašvaldībā.

 

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni + 371 29113054 vai +371 28673272

Balvu novada domes 2018.gada 8.marta saistošie noteikumi Nr.10/2018 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai” pieejami: www.san-tex.lv un www.balvi.lv

 

 2018.gada 8.marta saistošie noteikumi Nr.10/2018 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai” pieejami ŠEIT

Tehnisko noteikumu pieprasījums par objekta pievienošanos pilsētas ūdensvada tīklam vai kanalizācijas tīklam pieejami ŠEIT.

 

Parakstīta vienošanās par projekta “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošanu

Kategorija: Informācija
Publicēts Trešdiena, 28 Februāris 2018
Autors Super User

05.decembrī 2017.g. Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” direktors Uldis Sprudzāns parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.3.1.0/17/007 „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošanu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnijā noteikumiem Nr. 403 ”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Sadarbības iestādes 2017.gada 1.septembra lēmumu Nr. 39-2-60/8466 par projekta iesnieguma “ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” apstiprināšanu ar nosacījumu, 2017.gada 30.oktobra atzinumu Nr. 39-2-60/10865 par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu un 2017.gada 14.novembra atzinumu Nr.39-2-60/11675 par lēmuma ietverto nosacījumu izpildi, vienojas par kārtību Projekta īstenošanai, finansējuma piešķiršanai un uzraudzībai, paredzot ,ka:

 

1.  Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 48 mēneši.

2.  Projekta kopējie izdevumi: 1665444.00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 757553.94 EUR:

2.1. Atbalsta summa 69.63% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 527454.43 EUR, no tās:

2.1.1. KF finansējums 69.63% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 527454.43 EUR ( kanalizācijas izbūve);

2.1.2. pašvaldības finansējums 30.37 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 230099.51 EUR.

3. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi 907890.06 EUR:

3.1. pašvaldības finansējums 907890.06 EUR (ūdensvads).

4. Būves adrese: Balvu pilsēta

4.1.Ūdensvada un kanalizācijas izbūve paredzēta : Kooperatoru, Lauku, Miera, Dārza, Zaļās ielu posmos, Bērzu un Pļavu ielu posmos, Celtnieku un Ziedu ielu posmos.

Autoruzraudzību nodrošina SIA “WESEMANN”

 

Uz šo brīdi ir izsludināti iepirkumi :

 

“Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecība

 

„Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvuzraudzība”

 

 

 Informāciju sagatavoja:

Ludmila Baltā

Balvu novada pašvaldības aģentūras ''SAN-TEX''

ekonomiste-plānotāja

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku zināšanai!

Kategorija: Informācija
Publicēts Otrdiena, 11 Aprīlis 2017
Autors Super User

      Sācies pavasaris un līdz ar to arī daudzdzīvokļu mājās tiek veikti remontdarbi. Lai šajās mājās varētu veikt  remontus, kuru summa pārsniedz EUR 500  (P/A SAN-TEX apsaimniekotajās mājās),  ir nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības   lēmums.  Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Lēmumu pieņemšanas kārtību daudzdzīvokļu mājās regulē Dzīvokļu īpašuma likums.     

Ir  3 varianti, kā var pieņem lēmumus daudzdzīvokļu mājā:

 1. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē .
  Dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku vai pārvaldnieka iniciatīvas.  Uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ne vēlāk kā nedēļu pirms tās rakstveidā vai citā dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā uzaicināms katrs dzīvokļa īpašnieks. Uzaicinājumā norāda kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Ja uz kopsapulci neierodas noteiktais dzīvokļu īpašnieku skaits, kopsapulce uzskatāma par nenotikušu.
        Uz kopsapulci jāierodas ar īpašuma apliecinošu dokumentu. Ja dzīvokļa īpašums ir reģistrēts uz vairākām personām, tad viņiem ir jāvienojas, kurš pārstāvēs visu intereses, uzrakstot pilnvaru (pie notāra nav jāapstiprina). Ja dzīvokļa īpašnieks nevar pats ierasties uz kopsapulci, viņš arī var uzrakstīt pilnvaru citai personai pārstāvēt viņa intereses kopsapulcē. Dzīvokļu īpašnieki, kuri ieradušies uz kopsapulci, reģistrējas dalībnieku reģistrācijas sarakstā. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tiek ievēlēts kopsapulces vadītājs un protokolētājs.
 2. Nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci — aptaujas veidā.
      Lēmumu var pieņemt arī nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. To var izdarīt  aptaujas veidā - dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks katram dzīvokļa īpašniekam nosūta rakstveida lēmuma projektu par lemjamo jautājumu un dokumentus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu, kā arī norāda termiņu, kādā dzīvokļa īpašnieks var rakstveidā balsot “par” vai “pret” attiecīgā lēmuma pieņemšanu. Termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis pret lēmuma pieņemšanu.
       Par balsošanas rezultātiem dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks sagatavo balsošanas protokolu un piecu darbdienu laikā nosūta to visiem dzīvokļu īpašniekiem.
 3. Citādi savstarpēji vienojoties.
      Lai pieņemtu lēmumu citādā veidā, nekā divos iepriekšējos variantos, ir nepieciešama visu (100%) dzīvokļu īpašnieku savstarpēja vienošanās. Dzīvokļu īpašnieku kopība  ar visu dzīvokļu īpašnieku piekrišanu var noteikt, kuri jautājumi izlemjami tikai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, kā turpmāk sasaukt sapulces, kādā veidā veikt aptaujas,  kārtību, kādā sasaucamas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un noformējami tajās pieņemtie lēmumi un protokoli. Ja tādas 100% vienošanās nav, tad lēmumi jāpieņem izmantojot vienu no pirmajiem diviem variantiem. Nav pieļaujams, ka dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks vāc parakstus staigājot pa dzīvokļiem vai satiekot uz ielas, kāpņu telpās, kamēr nav 100% kopības lēmuma to darīt, jo mēdz būt gadījumi , kad tiek savākti paraksti 51% apmērā , bet pārējie 49% pat nav pat  informēti, kāds lēmums un par ko tiek pieņemts.

Dzīvokļa īpašniek, Tev taču rūp, kas notiek ar tavas mājas apsaimniekošanas maksu, kā tā tiek tērēta, kādi darbi tiek veikti Tavā mājā! Nāc uz kopības sapulci,  piedalies aptaujā un atgriez atpakaļ aptaujas anketu, izsakot savu viedokli, aktīvi piedalies mājas pārvaldīšanā!