JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Izsludina publisko iepirkumu Nr. PA „S-T” 2016/5"

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Ceturtdiena, 07 Aprīlis 2016
Autors Super User

Izsludina publisko iepirkumu

"Būvprojekta "Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izstrāde un autoruzraudzība"

Pielikumi:
Download this file (buvatlauja.pdf)buvatlauja.pdf[Būvatļauja PDF formātā]2836 kB
Download this file (darbu_apjomi.docx)darbu_apjomi.docx[Darbu apjomi DOCX formātā]22 kB
Download this file (lemums_iepirkuma.pdf)lemums_iepirkuma.pdf[Lēmums PDF formātā]806 kB
Download this file (liigums567.pdf)liigums567.pdf[Līgums PDF formātā]180 kB
Download this file (pielikums_ligumam_nr_2.pdf)pielikums_ligumam_nr_2.pdf[Vienošanās pielikums]399 kB
Download this file (pielikums_nr_3.pdf)pielikums_nr_3.pdf[Vienošanās]420 kB
Download this file (udenssaimnieciba.pdf)udenssaimnieciba.pdf[Ūdenssaimniecības plāns PDF formātā]1336 kB
Download this file (udenssaimniecibas_nolikuma_pielikumi.docx)udenssaimniecibas_nolikuma_pielikumi.docx[Nolikuma pielikumi 1-6 DOCX formātā]53 kB
Download this file (udenssaimniecibas_nolikums.pdf)udenssaimniecibas_nolikums.pdf[Iepirkuma Nolikums PDF formātā]516 kB

Par pieslēgumu izbūvi

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Trešdiena, 11 Marts 2015
Autors Super User

Balvu pilsētas teritorija, saskaņā ar MK 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti", atrodas tiešā tuvumā Balvu ezeru ūdens baseiniem, kas ir iekļauti riska zonā un Bolupe visā garumā ir noteikta par prioritāru karpveidīgo zivju aizsargājamajiem ūdeņiem.
Realizējot un izmantojot komunālās infrastruktūtas tīklu (ūdensapgādes un notekūdeņu) izbūves sniegtās iespējas, tiek veicināta ne tikai iedzīvotāju vides kvalitātes uzlabošana, bet arī samazinās piesārņojuma slodze uz ūdens ekosistēmām.

Eiropas Savienības direktīvas paredz tuvākā laikā noteikt stingrākas prasības un kontroli par tām mājsaimniecībām, kas nav pieslēgtas pie centralizētas kanalizācijas sistēmas, bet izmanto saimnieciski-fekālo notekūdeņu uzkrāšanas rezervuārus vai bedres. Direktīvas paredzēs to atbilstošu izvešanu un attīrīšanu.
P/A,,SAN-TEX'' vēlas noskaidrot Jūsu prognozes par iespēju pieslēgties pie pilsētas tīkliem. Lai īstenotu pieslēgšanos pie pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, Jums būtu jāgriežas P/A,,SAN-TEX'', Balvos Bērzpils ielā 56, kur Jums sniegs konsultācijas par tīklu izbūves iespējām. Mūsu speciālisti jau sagatavojot tehniskos noteikumus, apsekos Jūsu īpašumam paredzētos tīklus un piedāvās Jums optimālāko pieslēgumu izbūves variantu.

P/A,,SAN-TEX'' kā vienīgais ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs un tīklu uzturētājs var pieņemt pieslēgumu izbūves darbu gadījumos, ja būvniecību veic pats īpašnieks vai cits licenzēts būvnieks, kam ir attiecīgās prasmes un atļauja. Pirms darbu uzsākšanas P/A,,SAN-TEX'' jāsniedz ziņas par pieslēgumu izbūves uzsākšanu, jāsaskaņo vienkāršota izbūvējamo tīklu shēma un materiāli. Šādā gadījumā īpašniekam pašam jāuzņemas atbildība par pieslēgumu izbūves darba kvalitāti, pieprasot to no nolīgtā būvnieka.

P/A,,SAN-TEX'' piedāvā pilnu pieslēgumu izbūves pakalpojumu, kas klientam izdevīgā laikā un apjomā var tikt sniegts pēc aprēķinātās būvdarbu tāmes. Pirms darbu uzsākšanas tiek noslēgta vienošanās par apmaksas kārtību. Klientam ir iespēja samaksāt visu summu, kā arī pa daļām (piemēram - sākotnējā samaksa 50% apmērā, atlikušo daļu 6 mēnešu periodā). Pēc darbu izpildes tiek sastādīts darbu pieņemšanas-nodošanas akts, kas paredz garantijas termiņu un nosaka tīklu apkalpošanas robežas.

Tālrunis uzziņām: 29113054

Jaunu pieslēgumu izbūve

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Ceturtdiena, 31 Oktobris 2013
Autors Super User

       2010.gadā tika realizēts projekts „Balvu ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”. Projekta finansējuma avoti bija sekojošie :  ES Kohēzijas fonds, valsts piešķirtie līdzekļi, pašvaldības un Balvu pilsētas p/a „SAN-TEX” līdzfinansējums.
       Projekta ietvaros tika nodoti ekspluatācijā dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija ar jaudu  2000m3 diennaktī, trīs jauni artēziskie urbumi dziļumā 260m, tīrā ūdens pazemes rezervuārs ar tilpumu 750m3, otrā pacēluma sūkņu stacija. Dzeramā ūdens atdzelžošanas  stacija nodrošina dzeramā ūdens ieguvi un attīrīšanu jaunā kvalitātē. Vienlaicīgi tika izskaloti esošie ūdensvada tīkli 10500m kopējā garumā.
       Tāpat tika izbūvēti jauni ūdensvadi 5.59 km garumā pa Brīvības, Partizānu, Raiņa, Jaunatnes un Sporta ielām, kā arī saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīkli 3.02 km garumā pa Baznīcas, Brīvības, Jaunatnes un Sporta ielām. Lai nodrošinātu kanalizācijas tīklu darbību, tika veikta kanalizācijas spiedvada 0.56 km garumā un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.
       Pabeidzot projektu , notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamības nodrošinājums sastādīja 91%, bet ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības nodrošinājums 93%.

Lasīt tālāk: Jaunu pieslēgumu izbūve

Gāzes sistēmu apkalpošana

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Ceturtdiena, 31 Oktobris 2013
Autors Super User

            Balvu pilsētas 39 daudzdzīvokļu mājām SIA „Latvijas propāna gāze” piegādā gāzi un veic sistēmu tehnisko apkopi.
Lai daudzdzīvokļu mājās tiktu veiktas profesionālas, kvalitatīvas un drošas gāzes sistēmu apkopes, kopējo, 2012.gada 18.jūnijā PA „San-Tex” noslēdza līgumu ar SIA „Latvijas propāna gāze” par dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmas tehnisko apkopi, par ko tika informēti arī visu māju vecākie. Ar šī līguma noslēgšanu „Latvijas propāna gāze” nes atbildību par gāzes sistēmu no pazemes tvertnes līdz gāzes krānam katrā dzīvoklī. Līgums sastādīts ievērojot 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumus Nr.907, ar kuriem būtu jāiepazīstas arī katram dzīvokļa īpašniekam.

Līgums paredz, ka 5 gadu laikā uzņēmumam „Latvijas propāna gāze” jāveic dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmu tehniskā apkope, kas ietver:

  • Cauruļvadu un to apsaistes ārējā apskate;
  • Noslēgierīču darbības un sistēmas hermētiskuma pārbaude;
  • Noplūžu profilakse gāzes starp-krāniem;
  • Apvalkcaurules un tās blīvējuma pārbaude (vietā, kur gāzes cauruļvads šķērso dzīvojamās mājas ārsienu);
  • Gāzes noplūdes likvidēšana pamatojoties uz pasūtītāja vai dzīvojamo māju iedzīvotāju pieprasījumu;
  • Darbi, kas saistīti ar gāzes patēriņa skaitītāju, noslēgkorķa, plombas, gāzes plīts montāžu vai demontāžu tiek veikti saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu;
  • Citus darbus, kas saistīti ar gāzes apgādes tehnisko nodrošināšanu, kas tiek veikti saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu, ņemot vērā Līguma noteikumus.

Lai arī līgumā noteikts, ka uzskaitītie darbi veicami 5 gadu laikā, puses vienojās, ka Balvu pilsētas dzīvojamo māju iekšējās gāzes apgādes sistēmas tehniskā apkope tiks paveikta 3 gadu laikā – līdz 2014.gada septembrim. Pašlaik pilsētā ir apsekotas 9 dzīvojamās mājas, kur dažās no tām konstatēta patvaļīga gāzes vadu krānu nomaiņa.

Lasīt tālāk: Gāzes sistēmu apkalpošana