JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

IEVĒRĪBAI!!!

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Pirmdiena, 16 Marts 2020
Autors San-Tex

     

       Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju COVID-19 vīrusa izplatības dēļ, Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” uz laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

       Visu jautājumu noskaidrošanai nepieciešamības gadījumā sazināties:

         • rakstot uz epastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,

         • zvanot uz avārijas dienestu 64507010, mob.t. 28686506

         • kvītiņas par izlietotā ūdens patēriņa daudzumu vai kādus citus dokumentus, norādot tālruņa numuru atzvana veikšanai, iemest pie aģentūras izvietotajā pastkastītē.

         • ja radušies jautājumi par gāzes un ūdens izlietojumu, līgumu slēgšanu, zvanīt uz tālruni 64507199 vai mob.t. 29228746.

Joprojām ir iespēja pieteikties līdzfinsnējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtošanai

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Trešdiena, 26 Februāris 2020
Autors San-Tex

        Balvu novada pašvaldībā ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.25/2012 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Šie noteikumi paredz, ka līdzfinansējuma saņemšanai pretendenta pilnvarotā persona var iesniegt pieteikumu un reģistrācijas anketu pašvaldībai līdz katra gada 30.aprīlim.

       Māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu ERAF daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai ne vairāk kā 3000,00 euro.

       Savukārt mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir iebraucamo ceļu, gājēju celiņu, automašīnu stāvvietu un bērnu rotaļu laukumu renovācijai vai būvniecībai 50% no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 euro.

       Minētajos saistošajos noteikumos atrodama informācija gan par prasībām, kādām jāatbilst pretendentiem, gan arī informācija par iesniedzamajiem dokumentiem.

       Pašvaldība aicina izmantot šo iespēju un sakārtot daudzdzīvokļu mājas vai to teritorijas! 

       Pērn šādu izdevību izmantoja 3 daudzdzīvokļu mājas – daudzdzīvokļu māja Ezera ielā 16, Balvos, kur tika veikta gājēju celiņa atjaunošana apkārt mājai, Ezera ielā 40, Balvos kur tika atjaunots iebraucamais ceļš  un Kalna ielā 11, Kubulos, Kubulu pagastā, kur tika ierīkota automašīnu stāvvieta . 

Papildus informāciju var saņemt pa k/t +37128673272.

Izsludināta pieteikšanās līdzfinansējumam māju pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Trešdiena, 26 Februāris 2020
Autors San-Tex

       Kā pēdējos gados, tā arī šogad Balvu novada pašvaldība ir izsludinājusi pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai. Balvu novada dzīvojamo māju īpašnieki tiek aicināti iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai līdz 2020. gada 24. aprīlim.

       Pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu novada teritorijā esošam īpašumam.

       Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma izbūvei nepieciešamo materiālu apmaksai, bet ne vairāk kā EUR 400,00 viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

       Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura nekustamais īpašums, pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas dienā, atbilst šādiem nosacījumiem:

           • pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu vienlaicīgi ūdensvadam un kanalizācijai;

           • pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai kanalizācijai;

           • pretendentam jau ir noslēgts līgums par kanalizācijas izmantošanu vai ir izbūvētas lokālās attīrīšanas iekārtas, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai ūdensvadam.

       Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

           • lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

           • esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā);

           • jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

           • jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis  tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

       Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam līdz 2020.gada 24.aprīlim Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2.stāvā 29.kab.) vai pagasta pārvaldēs jāiesniedz:

           • pieteikums;

           • saistošo noteikumu 10.punktā norādīto kategoriju apliecinoši dokumenti, ja tie nav pieejami pašvaldībā.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni + 371 29113054 vai +371 28673272.

       Balvu novada dome 2018.gada 8.martā pieņēma saistošos noteikumus Nr.10/2018 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka, ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, lai veicinātu privātā sektora māju pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2018.gada 13.aprīlī, tie pieejami Balvu novada mājaslapā ŠEIT!

Iedzīvotājiem ir jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Trešdiena, 26 Februāris 2020
Autors San-Tex

       Pirms gada Balvu novada pašvaldība izdeva saistošos noteikumus “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā”, lai novērstu vides piesārņošanu un nodrošinātu regulāru notekūdeņu izvešanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Šie noteikumi ir saistoši gan fiziskām, gan juridiskām personām.

       Atgādinām svarīgāko par šiem noteikumiem!

       Tātad decentralizētās kanalizācijas sistēma ir iekārtu kopa (individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru jauda nepārsniedz 5 m3/diennaktī, krājrezervuāri, septiķi, nosēdatakas, biotanki, u.c.), kas tiek izmantota individuālo notekūdeņu apsaimniekošanā.

Izvešanas biežums

       Minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu no krājtvertnēm nosaka pēc formulas: I = B/A, kur I –krājtvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), B – personu kopējais ūdens patēriņš gadā (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1 m3/mēnesī vai arī, izmantojot datus, (tiek nolasīts no ūdens skaitītāja) par faktisko ūdens patēriņu; A –tvertnes tilpums m3.

       Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā, ar nosacījumu, ja izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma.

       Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju.

Prasības asenizatoriem (strādnieks, kas veic asenizācijas darbus)

        Asenizatoram ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējam, kā arī reģistrētam VID kā nodokļu maksātājam. Persona nedrīkst būt VID vai pašvaldības administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.

       Asenizatoram ir jābūt noslēgtam līgumam ar PA “SAN – TEX” – Balvu pilsētā, vai pagasta pārvaldi – pagastu ciemos, atkarībā no pakalpojumu sniegšanas vietas, par decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu, izņemot gadījumus, ja decentralizēto pakalpojumu sniedz PA “SAN – TEX” vai pagasta pārvalde.

       Protams, asenizatoram jābūt nodrošinātam ar pakalpojuma sniegšanai paredzētu specializētu transporta līdzekli.

       Pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas asenizators noformē pakalpojumu kvīti divos eksemplāros, kur 1 izsniedz klientam, bet otru glabā savā lietvedībā. Kvītis tiek numurētas viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas numuram Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā, kas tiek sagatavots elektroniski.

       No klienta savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators nolej tikai pakalpojumu kvītī norādītajā pieņemšanas punktā, citās vietās tos noliet kategoriski aizliegts.

       Ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši neparedzēti starpgadījumi, asenizators par to izdara piezīmi reģistrācijas žurnālā.

       Līdz kārtējā gada 1.februārim asenizators iesniedz Balvu novada pašvaldības reģistra uzturētājiem rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētajā teritorijā saskaņā ar noteikumos pievienoto veidlapu, kuru iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski.

       Lai asenizators varētu veikt šo darbu, nepieciešams reģistrēties, iesniedzot rakstveida iesniegumu Balvu novada pašvaldībā.

Kanalizācijas sistēmu reģistrācija, kontrole un uzraudzība

       Īpašniekiem ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu, aizpildot decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu (saistošo noteikumu pielikumā).

       PA “SAN – TEX” vai pagasta pārvaldei ir tiesības veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto un novadīto notekūdeņu paraugu analīzes, lai noskaidrotu, vai decentralizētā kanalizācijas sistēma darbojas atbilstoši tās ekspluatācijas prasībām, kā arī prasīt īpašniekiem veikt sistēmas pārbūvi vai jaunas sistēmas izbūvi vai iekārtu uzstādīšanu, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas ikgadējā vai ārkārtas apkope nenovērš kaitējumu videi. Tāpat minētās iestādes ir tiesīgas pārbaudīt decentralizēto notekūdeņu pakalpojuma saņemšanas apliecinošo attaisnojuma dokumentu esamību, informējot īpašnieku, piekļūt decentralizētās kanalizācijas sistēmai, lai veiktu tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību izpildes kontroli, pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no asenizatoriem.

       Par šo noteikumu noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālā biežuma neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskās personas līdz 350,00 eiro, juridiskās personas – līdz 500,00 eiro.

       Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 100 eiro, juridiskajām personām – līdz 1000 eiro. Par atkārtotu šo prasību neievērošanu uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 350 eiro, juridiskajām personām – līdz 1400 eiro.