JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts Nr. 5.3.1.0/17/I/007„ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās

Kategorija: Informācija
Publicēts Piektdiena, 27 Novembris 2020
Autors San-Tex

       Ņemot vērā, ka projekta ietvaros  izbūvējot ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku, Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos, radās projektam paredzēto līdzekļu ietaupījums, tika nolemts turpināt līdzekļu piesaisti.

       Pamatojoties uz 2020.gada 11.maija noslēgto līgumu Nr. ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecību objektam “Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”, SIA „ĢL Konsultants” š.g. 01.septembrī  ir uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Ķiršu ielā Balvos. Šobrīd ir pabeigti visi apakšzemes darbi, tika izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 450 m garumā, jauni kanalizācijas tīkli  430 m garumā . Tika radīta iespēja pieslēgties 25 individuālām dzīvojamām mājām. Tehniskie noteikumi izsniegti 13 individuālām dzīvojamām mājām, pieslēgumi veikti 8 individuālām dzīvojamām mājām.

      Sākot ar 2020.gada 24. novembrī būvdarbos ir tehnoloģiskais pārtraukums . Pēc labvēlīgu meteoroloģisko apstākļu iestāšanās tiks veikta asfaltbetona seguma atjaunošana un labiekārtošanas darbi.

 

       Kopā ar pašvaldības līdzfinansējumu esam iegādājušies automašīnu DAF 45.220 ārējo tīklu nozares darbam pie kanalizācijas notekūdeņu tīklu decentralizēto sistēmu apkalpošanas  un remontiem ,kanalizācijas tīklu skalošanai un tīrīšanai ar hidrodinamisko iekārtu.

 

P/a “SAN-TEX ‘’direktors U. Sprudzāns

Informācija no SIA Pilsētvides serviss

Kategorija: Informācija
Publicēts Piektdiena, 25 Septembris 2020
Autors San-Tex

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās

Kategorija: Informācija
Publicēts Piektdiena, 04 Septembris 2020
Autors San-Tex

           Ņemot vērā, ka projekta ietvaros  izbūvējot ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku, Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos, radās projektam paredzēto līdzekļu ietaupījums, tika nolemts turpināt līdzekļu piesaisti.

           Pamatojoties uz 2020.gada 11.maija noslēgto līgumu Nr. ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecību objektam “Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”, SIA „ĢL Konsultants” š.g. 01.septembrī  ir uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Ķiršu ielā Balvos. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 450 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 430 m garumā.

Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 166855.00. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 77625.56 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi –EUR 89229.44.

        Uz š.g. 01.jūlijā noslēgtā līguma pamata, būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”.  Būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas sastāda EUR 4961.00 t.sk.  PVN.

 Autoruzraudzību veiks tehniskā projekta izstrādātājs SIA „ĢL Konsultants”.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.23% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

 

 Balvu novada p/a „SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Informācija
Publicēts Ceturtdiena, 21 Maijs 2020
Autors San-Tex

 

       Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi veica būvnieks SIA „ĢL Konsultants”. Būvuzraudzību veica  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

       Projekta laikā tika izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 4839 m garumā, jauni kanalizācijas tīkli  4566.4 m garumā un 3 notekūdeņu kanalizācijas sūknēšanas stacijas (Celtnieku un Ziedu ielu krustojums, Miera iela, Kooperatoru iela). Tika radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

2019. gada 24.oktobrī būvdarbi pabeigti. Tika parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

       Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi, pēc nodošanas ekspluatācija, sastāda EUR 411195,04 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, pēc nodošanas ekspluatācija, –EUR 570124,32. Izveidojies līdzekļu pārpalikums  EUR 11937.27, kurš tiks novirzīts ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecībai Ķiršu ielā Balvos.   

      Dzīvojamo māju īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi par jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu ierīkošanu. Līdz 2020. gada 21. aprīlim tehniskie noteikumi izsniegti  89 dzīvojamo māju īpašniekiem. Pieslēgums veikts un noslēgti līgumi ar 63 māju īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai dzīvojamo māju īpašnieki piesaista gan neatkarīgus būvniekus, gan aģentūras „SAN-TEX” sniegtos ūdens un kanalizācijas nozares darbinieku pakalpojumus.

       Lai pieslēgtos pilsētas centralizētajam ūdensvadam un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, iedzīvotājiem ir jāraksta Tehnisko noteikumu pieprasījums Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX” (pieprasījuma veidlapa pieejama arī www.santex.lv mājaslapā). 

       Iedzīvotāji aicināti arī izmantot Balvu novada līdzfinansējuma iespējas, lai pieslēgtos pilsētas centralizētajam ūdensvadam un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Līdzfinansējuma apjoms ir līdz 400€ par materiāliem.

       Balvu novada P/A,,SAN-TEX'' aicina visas mājsaimniecības, kas projekta realizācijas gaitā ir saņēmušas iespēju, izmantot centralizētos ūdens un kanalizācijas tīklu pieslēgumus un novērtēt to.