Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Skaidrojums par ūdens aprēķinu

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Ceturtdiena, 26 Janvāris 2017 Autors Super User

Iedzīvotāju zināšanai skaidrojam to, kā tiek aprēķināta maksa par ūdeni, ja dzīvokļa īpašnieks atrodas ilgstošā prombūtnē un par to nav informējis p/a „SAN-TEX”.
 
2008.gada 9.decembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"  28.punkts nosaka, ka ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informē pārvaldnieku. 

Savukārt 29.punts nosaka pārvaldnieka rīcību ūdens patēriņa aprēķinā atsevišķam īpašumam gadījumos, ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai nav informējis par to pārvaldnieku – šādā gadījumā aprēķina ūdens patēriņu, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu  par pēdējiem trīs mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Sekojoši, ja ūdens patēriņš atsevišķajam īpašumam ticis aprēķināts saskaņā ar MK noteikumu 28.punktu trīs mēnešus pēc kārtas un joprojām pastāv 28.punktā minētie apstākļi, MK noteikumi nenosaka, kā aprēķināms ūdens patēriņš, līdz ar to ūdens patēriņu neaprēķina, izņemot gadījumus, ja mājai ir izveidojusies ūdens patēriņa starpība.  

MK noteikumu 19.punkts nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam. Vienlaicīgi noteikumu 191 punkts paredz gadījumus, kādos ūdens patēriņa starpību sadala nevis uz visas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, bet gan uz 191 gadījumos noteiktajiem (ja tādi ir). Kā viens no šādiem gadījumiem noteikts 191 1.punktā : ūdens patēriņa starpību sadala starp dzīvokļu īpašniekiem, kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas.

Tātad tādos gadījumos, kad dzīvojamā īpašumā neviens ilgstoši nedzīvos, ūdens netiks lietots un ūdens skaitītāju rādījumi netiks nodoti, īpašniekam ir jāvēršas p/a SAN-TEX” ar iesniegumu, pretējā gadījumā maksa par ūdeni tiek aprēķināta atbilstoši augstāk minētajiem Ministru kabineta noteikumiem: pirmos trīs mēnešus ūdens patēriņš tiek aprēķināts pēc vidējā patēriņa konkrētajā dzīvoklī, pēc tam gadījumā, ja daudzdzīvokļu mājai ir ūdens patēriņa starpība, to sadala starp tādiem dzīvokļu īpašniekiem, kas nenodot ūdens skaitītāja rādījumus vismaz trīs mēnešus pēc kārtas. Ja īpašnieks ir iesniedzis p/a „SAN-TEX” iesniegumu par savu ilgstošu prombūtni, maksa par ūdeni netiek aprēķināta, izņemot noteikumos noteikto starpību.

Atgādinām, ka 09.12.2008. MK noteikumu Nr.1013 19 1 pantā ir minēti arī citi gadījumi, kad ūdens patēriņa starpību sadala nevis uz visas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, bet gan starp konkrētiem dzīvokļu īpašumiem: 1) kuru atsevišķajos īpašumos nav uzstādi ūdens patēriņa skaitītāji; 2) kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam savā dzīvokļa īpašumā pārbaudīt ūdens patēriņa skaitītāju, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu paziņojis rakstiski vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz to dzīvokļa īpašumu, kur plānots veikt pārbaudi; 3) kuru dzīvokļu īpašumā , pārbaudot ūdens patēriņa skaitītāju, konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav plombēti, vai to plombējums bojāts, vai tie nav verificēti 3 mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.
 

3863 skatījumi